Preventiebeleid

Preventiebeleid bij GWC de Adelaar mbt ongewenste omgangsvormen.

Helaas kan een sporter, en ook een sportbegeleider, wel eens in een situatie terechtkomen die als (seksueel ) grensoverschrijdend / intimiderend wordt ervaren. Onder grensoverschrijdend gedrag vallen pesten, seksuele intimidatie, beledigen en lichamelijke of verbale agressie. Het komt overal voor: op school, in de disco en dus mogelijkerwijs ook binnen een wielervereniging. Als je er mee te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning of simpelweg een advies of luisterend oor.

Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Wanneer je te maken krijgt met een vorm van grensoverschrijdend gedrag, zoals hierboven genoemd, is dat een teken dat die omgeving niet meer veilig is. Het kan emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar ziet gebeuren. Signaleer het en praat erover met iemand die je ook advies kan geven.    

Om hulp te kunnen verlenen heeft het NOC-NSF twee functies in het leven geroepen: de Vertrouwenspersoon en de Vertrouwencontactpersoon.  Iedereen die lid is van een sportvereniging kan gratis een beroep op hen doen. Het wezenlijk verschil tussen beide is dat de Vertrouwenscontactpersoon in principe het eerste aanspreekpunt is. De Vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast stimuleert een VCP de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

De Vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. De Vertrouwenspersoon kan je helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

Hieronder gaan we specifiek in op seksuele intimidatie of seksueel misbruik.
Vanaf 2020 zijn begeleiders die iets weten of een vermoeden hebben van seksuele intimidatie of seksueel misbruik , verplicht dit te melden bij het bestuur. De vertrouwenspersoon kan hierin helpen. Het bestuur behandelt dit in vertrouwen.
Een bestuurslid van een club is verplicht bij de bond te melden zodra er sprake is (geweest) van (een vermoeden van) seksuele intimidatie of seksueel misbruik.

Voor een gesprek kun contact opnemen met de Vertrouwenscontactpersoon van de KNWU, van het district of met het meldpunt van NOC*NSF.

KNWU-vertrouwenscontactpersoon is Mirjam Tuithof, telefoon: 085-070 1960. Bij geen gehoor kun je een voicemailbericht achterlaten met daarin je telefoonnummer, je wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld. Zie ook: https://www.knwu.nl/knwu/organisatie/vertrouwenscontactpersoon/

Wil je liever direct iemand spreken, neem dan bij geen gehoor contact op met het NOC*NSF meldpunt, telefoon: 0900–202.55.90. Dit nummer is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.

Je kunt ook direct terecht bij vertrouwenspersoon van GWC de Adelaar: mw Marti Valks , telefoon 06 – 36 13 39 40

De KNWU heeft sinds 2005 in haar reglementen de gedragsregels van NOC-NSF omtrent grensoverschrijdend gedrag opgenomen. Ook GWC de Adelaar heeft deze regels overgenomen.

Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF, en dus ook door GWC de Adelaar.

1.De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
8.De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Naast deze gedragsregels kent GWC de Adelaar  een aannamebeleid tav nieuwe (jeugd)begeleiders. Dit beleid kent de volgende regels:

Om de kans op (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te minimaliseren, het op sporen en aan te pakken, voert GWC de Adelaar  preventief beleid op het gebied van ongewenst gedrag

  • Alle begeleiders dienen een Verklaring Omtrent Gedrag te hebben en te overleggen, voordat zij met minderjarigen mogen werken.
  • Alle begeleiders kennen de gedragsregels mbt seksuele intimidatie, onderschrijven deze en leven deze actief na.
  • Nieuwe begeleiders worden door het bestuur bekend gemaakt met het preventiebeleid en de gedragsregels.
  • Nieuwe begeleiders worden ingezet na overlegging van een VOG
  • Nieuwe begeleiders worden ingezet nadat minimaal 1 relevante referentie is nagegaan

Voor meer informatie omtrent preventiebeleid en gedragsregels kunt u terecht bij de coördinator evenementen van onze vereniging,  Jos Egberink, via evenementen@gwcdeadelaar.nl .

Gedragsregels.

Binnen onze vereniging vinden we het belangrijk dat iedereen het naar zijn zin heeft. Dus alle renners en trainers moeten met plezier sporten. Dit ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag. Daarom maken we enkele afspraken. Die vind je hieronder.

  1. Breng jezelf en anderen niet in gevaar
  2. Zorg goed voor je eigen spullen
  3. Zorg goed voor andermans spullen
  4. Volg aanwijzingen van de trainers altijd op
  5. Luister goed tijdens de instructie

Natuurlijk hou je je aan deze regels. Onze trainers zullen regelmatig aandacht aan deze regels besteden. Mocht dit bij herhaling niet het geval zijn dan volgt een gesprek met de trainer en krijg je een waarschuwing. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. Bij herhaling zal het verantwoordelijke bestuurslid worden ingeschakeld. Er volgt dan een gesprek met bestuurslid, ouders, jeugdlid en trainer.