AVG verklaring

GWC de Adelaar hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.


GWC de Adelaar houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Dit zijn de gegevens die u op het ‘Aanmeldformulier’ op de website verstrekt hebt;
– U vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als GWC de Adelaar zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van de Nieuwsbrief abonnees worden door GWC de Adelaar verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De inschrijving via het formulier ‘Meld je aan voor onze nieuwsberichten’ op de website;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt GWC de Adelaar de volgende persoonsgegevens:
– E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door GWC de Adelaar opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode totdat u zichzelf afmeldt.

Verwerking van persoonsgegevens van Leden en Donateurs
Persoonsgegevens van Leden en Donateurs worden door GWC de Adelaar verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Uitvoering geven aan een deugdelijke Leden- en Financiële administratie.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Lidmaatschap van GWC de Adelaar en indien van toepassing inschrijving bij KNWU eo NTFU.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt GWC de Adelaar de volgende persoonsgegevens van u:
– Voornaam + overige voorletters;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Adres, Postcode, Woonplaats
– Nationaliteit
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Geslacht;
– Geboortedatum;
Uw persoonsgegevens worden door GWC de Adelaar opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men lid is van GWC de Adelaar en daarna alleen in het archief van de administratie voor maximaal 7 jaar.
– Bij uitschrijving geeft u aan welke gegevens bewaart mogen worden; historische sportprestaties, persoonsgegevens tbv het organiseren van reünie ed.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het verspreiden van het club magazine en verstreken hiervoor Naam en Adresgegevens;
nb alle mailingen en Financiële administratie wordt intern verwerkt.
– Inschrijving bij NTFU eo KNWU
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Media publicaties 
Tijdens uw aanwezigheid bij evenementen en activiteiteten van GWC de Adelaar kan het voorkomen dat foto of video registraties gemaakt worden. U heeft het recht herkenbare publicatie van deze registraties te weigeren. Bij aanmelding via de website als lid van GWC de Adelaar wordt u gevraagd de Privacy Policy en de Toestemmingsverklaring te lezen een akkoord te verklaren door middel van een vinkje op het Aanmeldformulier. Voor Jeugdleden jonger dan 18 jaar moet de Toestemmingsverklaring echt door aanmelder èn door de ouder/voogd, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger ondertekend worden. Voor bestaande leden is een inventarisatie achteraf gedaan. Het kan voorkomen dat soortgelijke registratie wordt gedaan door derden, die deze via (sociale) media delen. Dergelijke publicaties vallen niet onder de AVG-regeling van GWC de Adelaar, de vereniging kan dit niet voorkomen en draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid.
Binnen de EU: Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen: Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder/voogd, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
GWC de Adelaar bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging: Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens GWC de Adelaar van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en hebben een Geheimhoudingsverklaring ondertekend.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– Wij maken back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies
GWC de Adelaar verzamelt diverse informatie over het gebruik van deze website, met inbegrip van uw schermresolutie, browserinstellingen, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende websites en de duur van een gebruikerssessie. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics en dat betekent dat deze gegevens feitelijk bij Google worden opgeslagen. Deze gegevens verzamelt GWC de Adelaar met behulp van een cookie, dat op uw computer geplaatst wordt en daar wordt bewaard. Indien u dit wenst kunt u het accepteren van cookies in uw browser uitzetten.
Van personen die via de website een formulier versturen met daarin naam, emailadres en eventuele andere gegevens, wordt deze informatie ook bewaard.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Contactgegevens
Benno Bos, secretaris GWC de Adelaar
secretariaat@gwcdeadelaar.nl