Gooise Wielerclub de Adelaar

Huishoudelijk Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Lidmaatschap
Artikel 1
1    Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij en toelating door het bestuur.
2   De aanmelding geschiedt door invulling  en ondertekening van het aanmeldingsformulier en  inzending naar de ledenadministratie.

Artikel 2
1   Het dagelijks bestuur beslist over de aanmelding en na betaling van de contributie verkrijgt de aanmelder het lidmaatschap van de vereniging.
2    De tekst van Statuten en Huishoudelijk Reglement wordt op verzoek door de secretaris ter beschikking gesteld aan de leden.

Dagelijks bestuur
Artikel 3
1   Het dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester, is belast met  de dagelijkse werkzaamheden en is verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
2     De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging bij alle officiële gelegenheden en leidt de bestuursvergadering en de algemene ledenvergadering.
3     De secretaris voert de correspondentie van de vereniging en maakt notulen van de vergaderingen .
4     De penningmeester beheert de gelden van de vereniging, int de contributies en stelt elk jaar de begroting op. Hij stelt zijn boeken ter inzage beschikbaar aan de Kascommissie.
       Krachtens besluit van de Algemene Ledenvergadering van 17 februari 2017 mag het bestuur de begroting voor een niet begrote grote uitgave maximaal 5% overschrijden. Uitgaven uit dien hoofde dienen binnen een maand aan de leden te worden gemeld.
 5    De leden van het dagelijks bestuur kunnen zich door een ander bestuurslid laten vervangen.

Algemene Ledenvergadering
Artikel4
1   De algemene ledenvergaderingwordt geleid door de voorzitter van het bestuur of door zijn plaatsvervanger.
2   Van het verhandelde worden door de secretaris notulen gemaakt.
3   De notulen worden in het clubblad gepubliceerd of op andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de volgende algemene ledenvergadering te worden vastgesteld.

Artikel 5 Clubkleding wordt herzien

Wedstrijdcommissie 
Artikel 6
1    Er is een wedstrijdcommissie die tot taak heeft:
      a.  het organiseren van wedstrijden en trainingen
      b.  het namens de vereniging inschrijven voor  wedstrijden
      c.  de dagelijkse leiding over alle daarmee samenhangende zaken
2   Zij bestaat uit tenminste drie leden, die worden aangesteld door het  bestuur.
3   Zij is rekening en verantwoording verschuldigd aan het bestuur..
4   Zij wijst uit haar midden een vertegenwoordiger aan als toegevoegd lid van het bestuur  
5   De wedstrijdcommissie kan met de wedstrijdleden overlegvergaderingen houden , wanneer
       zij zulks voor  de goede gang van zaken noodzakelijk acht.

Toercommissie
Artikel 7
1   Er is een toercommissie die tot taak heeft:
     a.  het organiseren van toertochten en trainingsritten
     b.  de dagelijkse leiding over alle daarmee samenhangende zaken..
2   Zij bestaat uit tenminste drie leden die worden aangesteld door het bestuur..
3   Zij is rekening en verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
4   Zij wijst uit haar midden een vertegenwoordiger aan als toegevoegd lid van het bestuur
5   De toercommissie kan met de toerleden overlegvergaderingen houden, wanneer zij zulks voor een goede gang van zaken noodzakelijk acht.

Weggedragscode toertochten
Artikel 8
1     Voor de door de toercommissie  te organiseren toertochten en trainingsritten geldt de volgende gedragscode:
        a.  de fiets dient in goede staat van onderhoud te verkeren
        b.  het dragen van een valhelm is verplicht
        c.   de deelnemer dient zich te houden aan  de regels van de  Wegenverkeerswetgeving en de gedragscode van de NTFU.
        d.  de deelnemer dient zich te houden aan de aanwijzingen van de organisator  c.q voorrijder
        e.  waarschuwingen van de voorrijders dienen door de deelnemers luid en duidelijk naar de achterliggende rijders te worden doorgeseind
2     Voor trainingsritten gelden nog de volgende regels:
        a.  er  wordt gereden in ploegen qua sterkte, die uit  maximal 15 personen mogen bestaan
        b.  voor elke ploeg wordt per rit een voorrijder aangesteld die de route bepaalt
        c.   de aanwijzingen van de voorrijder dienen te worden opgevolgd
        d.  de volgende snelheidsnormen worden aangehouden:
              A ploeg :  richtsnelheid 40 km/u
              B ploeg :  32-35 km/u
              C ploeg :  30-32 km/u
              D ploeg :  28-30 km/u
              E ploeg  : 25-28 km/u

Slotbepaling
Artikel 9
1       In gevallen  waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
2       Dit reglement wordt  vastgesteld en gewijzigd in de algemene ledenvergadering met tweederde der uitgebrachte stemmen..

 
Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van 17 februari 2017